K obnove konaní Ústavného súdu SR o povinnosti zničenia materiálov z nelegálnej akcie „Gorila“ Aktuality

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v júli 2021 potvrdil, že všetky materiály z akcie Gorila sú nelegálne a musia byť zničené.

Hoci boli a sú všetky orgány Slovenskej republiky povinné bez prieťahov rozsudok ESĽP plniť a vyvodiť z neho náležité konzekvencie, doposiaľ sa tak nestalo.

V záujme zabezpečenia ochrany práv dotknutých osôb preto Ústavný súd povolil čiastočnú obnovu konaní, v ktorých sa v minulosti odmietol vecne zaoberať povinnosťou SIS zničiť všetky materiály z akcie Gorila.

Vo svetle rozsudku ESĽP a na neho nadväzujúceho nálezu sp. zn. III. ÚS 611/2022 totiž uzavrel, že dohľad iných súdov než Ústavného súdu nad zjednaním nápravy nelegálneho utajeného sledovania je nemožný, pričom SIS
plnenie rozsudku ESĽP dlhodobo ignoruje.

Tým vystavil nelichotivé vysvedčenie nielen SIS ale aj štátu zodpovednému za tvorbu jasnej právnej úpravy súdneho dohľadu.

Zdôrazňujeme však, že hoci je SIS primárne zodpovedná za zničenie všetkých materiálov z akcie Gorila, neoprávňuje to iné orgány, aby týmito materiálmi ďalej disponovali. Ako potvrdil ESĽP, už samotná existencia týchto
materiálov je zásahom do práv dotknutých osôb a tento zásah bude pretrvávať, pokiaľ sa takéto materiály nezničia.

A to sa vzťahuje aj na orgány činné v trestnom konaní vrátane špecializovaného tímu Gorila, ktorý je podľa nálezu Ústavného súdu sp. zn. I. ÚS 448/2021 povinný preveriť pôvod materiálov, ktoré má v spisoch a ktoré zjavne
považuje za materiály z akcie Gorila.