Svedok v trestnom konaní Kauza Gorila

Svedok je významným a nezastupiteľným prvkom v trestnom konaní, pretože vypovedá o skutočnostiach, ktoré priamo a bezprostredne vnímal svojimi zmyslami. Každý je povinný dostaviť sa na predvolanie orgánu činného v trestnom konaní (súdu) a vypovedať ako svedok o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie (tzv. všeobecná svedecká povinnosť).

Všeobecná svedecká povinnosť však nie je absolútna, pretože samotný Trestný poriadok predpokladá z tejto povinnosti výnimky, ktorými sú zákaz výsluchu svedka a právo svedka odoprieť výpoveď.

Výsluch svedka je zakázaný a svedok nesmie byť vypočúvaný:

  • o okolnostiach, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť, okrem prípadu, že bol od tejto povinnosti príslušným orgánom oslobodený;
  • ak by svedok svojou výpoveďou porušil zákonom alebo medzinárodnou zmluvou uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti [napr. povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec dozvedel pri výkone zamestnania] okrem prípadu, že by bol od tejto povinnosti oslobodený príslušným orgánom alebo tým, v ktorého záujme má túto povinnosť.

Svedok má právo odoprieť výpoveď, ak:

  • obvinený je svedkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh;
  • by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu;
  • by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

Pred samotnou výpoveďou je orgán činný v trestnom konaní (súd) povinný poučiť svedka o jeho práve odoprieť výpoveď. Počas výsluchu má svedok právo na účasť advokáta a jeho právnu pomoc. Svedok má taktiež právo žiadať o vyhotovenie zvukového záznamu z výpovede a o doplnenie alebo opravu zápisnice z výsluchu.