Jaroslav Haščák bude žiadať od štátu ospravedlnenie alebo náhradu škody, jeho zastupovanie prevzal advokát Peter Kubina Kauza Arpáš

Jaroslav Haščák sa rozhodol uplatniť si voči štátu nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená nezákonným obvinením a následným väzobným stíhaním. Rozhodnutie odvolacieho senátu Najvyššieho súdu SR (7.1.2021), rozhodnutie Generálneho prokurátora SR z 31.8.2021, ako aj rozhodnutie dovolacieho senátu Najvyššieho súdu z 20.9.2021 jednoznačne konštatovali nezákonnosť a neopodstatnenosť vznesenia obvinenia a väzobného stíhania Jaroslava Haščáka. Aj preto bude Jaroslav Haščák žiadať Ministerstvo spravodlivosti SR a Generálnu prokuratúru SR v prvom rade o ospravedlnenie, pričom náhradu v peniazoch bude požadovať iba v prípade, ak k ospravedlneniu nedôjde. Akúkoľvek peňažnú čiastku, ktorá by mu v tomto konaní bola priznaná, si neponechá pre seba, ale po odpočítaní nákladov na právne služby ju venuje na dobročinný účel, o ktorom bude vopred včas informovať.

 

Svojím právnym zastupovaním vo veci uplatnenia tejto náhrady škody poveril Jaroslav Haščák advokáta Petra Kubinu, partnera medzinárodnej advokátskej kancelárie Dentons, ktorý toto poverenie prijal. „Prevzal som toto právne zastupovanie, pretože sa plne stotožňujem s dôvodmi, pre ktoré sa náš klient rozhodol žiadať od štátnych orgánov náhradu. Ako potvrdil predovšetkým Najvyšší súd Slovenskej republiky, náš klient bol obvinený a väzobne stíhaný nezákonne. Samotné obvinenie bolo vznesené nedôvodne. Bolo postavené len na výňatku z internetového spisu Gorila,  ktorý hovorí o údajnej spravodajskej informácii Slovenskej informačnej služby bez toho, aby bol dôkazne overený jej obsah, pôvod a nebola ani len vypočutá údajná autorka tejto informácie. Vyšetrujúce orgány nepredložili žiadny dôkaz o tom, že by Ľubomír Arpáš mal vyniesť nahrávky Gorila, či čokoľvek iné zo SIS a poskytnúť to priamo alebo nepriamo Jaroslavovi Haščákovi. Rovnako nepredložili dôkazy o tzv. fiktívnom zmluvnom vzťahu medzi spoločnosťami Identita a Barkont, resp. o neprimeranosti odmeny Ľubomíra Arpáša. Za rovnako neopodstatnené  a neakceptovateľné považujem v zhode s Najvyšším súdom Slovenskej republiky aj  dôvody, pre ktoré bol Jaroslav Haščák vzatý do kolúznej väzby. Samotná skutočnosť, že Jaroslav Haščák, resp. spoločnosť s jeho majetkovým podielom, vlastní médiá, resp. prevádzkuje web, kde zverejňuje stanoviská ku kauze Gorila, alebo že uplatňuje svoje procesné práva, rozhodne nemôžu založiť dôvody kolúznej väzby“, uviedol Peter Kubina.

 

V najbližších týždňoch bude Ministerstvu spravodlivosti SR a Generálnej prokuratúre SR doručená žiadosť o predbežné prerokovanie nároku vrátane návrhu na ospravedlnenie sa Jaroslavovi Haščákovi. Ak by uvedené štátne inštitúcie tento návrh na ospravedlnenie akceptovali, predišli by tak pripravovanej žalobe o náhradu škody, ktorá by sa v tomto prípade mohla vyšplhať k niekoľkým desiatkam miliónov eur. V prípade uplatnenia náhrady škody v peniazoch bude táto náhrada zahŕňať jednak priame náklady spojené s obhajobou a právnym zastupovaním Jaroslava Haščáka, ako aj stratu spojenú s tým, že klient nemohol, resp. musel prestať vykonávať svoju prácu v pozícii managing partnera investičnej skupiny Penta v dôsledku nezákonného obvinenia a väzobného stíhania.

 

„Osem sudcov dvoch senátov Najvyššieho súdu SR a generálny prokurátor SR označili postup štátnych orgánov voči môjmu klientovi za nezákonný. Orgány, ktoré mali dbať na zachovanie dozoru a kontroly zákonnosti zásahov do osobnej slobody v trestnom konaní, tak žiaľ, v trestnej veci Jaroslava Haščáka očividne zlyhali. Akceptácia nášho návrhu na ospravedlnenie je skutočne to minimum, čo by štát mal v takomto jednoznačnom prípade urobiť“, dodal Peter Kubina.