NAKA porušila základné práva Jaroslava Haščáka v kauze Gorila Aktuality

Ústavný súd skonštatoval, že je potrebné preveriť pôvod a legalitu nahrávok v kauze Gorila. Ak sa potvrdí, že majú pôvod v činnosti SIS, potom musia byť zničené.

NAKA podľa nálezu Ústavného súdu zo dňa 10. 11. 2022 porušila základné práva Jaroslava Haščáka na prerokovanie jeho veci bez zbytočných prieťahov podľa Ústavy a Listiny a základné právo na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote podľa Dohovoru, keď v trestnej veci Gorila doposiaľ nepreverila pôvod a legalitu nahrávok nájdených v r. 2018 pri prehliadke domu K. Kočnerovej.

Písomné vyhotovenie nálezu bolo právnemu zástupcovi J. Haščáka doručené dňa 20. 12. 2022. Prvý senát Ústavného súdu po posúdení úkonov, ktoré mali podľa NAKA smerovať k prevereniu pôvodu a legality nahrávok (t. j. výsluchy troch svedkov a pribratie znalca, všetko v r. 2019), uzavrel, že „Tento postup nepovažuje ústavný súd v prejednávanej veci za efektívny, smerujúci k nastoleniu a udržaniu právnej istoty vo vzťahu k osobám, ktorých sa môže vo svojich dôsledkoch dotýkať.

Na viacerých miestach nálezu Ústavný súd zdôraznil, že preverenie pôvodu a legality nahrávok má osobitný význam z pohľadu riadneho výkonu rozsudkov ESĽP vo veciach Varga proti SR a Haščák proti SR.

Ústavný súd v nadväznosti na závery ESĽP, podľa ktorých sú všetky materiály z akcie Gorila nelegálne, ich existenciou stále dochádza k porušovaniu práv sťažovateľov na súkromie a preto musia byť zničené, skonštatoval nasledovné: „ústavný súd uzatvára, že v prípade, ak by predstavovali predmetné nahrávky primárny materiál z realizácie súhlasov 1 a 2, mali by byť v zmysle rozsudkov ESĽP Varga proti Slovenskej republike a Haščák proti Slovenskej republike zničené. Na to je však nevyhnutné zistiť pôvod, resp. overiť totožnosť či autenticitu nahrávok.

Na potrebu preverenia pôvodu a legality nahrávok J. Haščák v jednotlivých procesných podaniach poukazoval opakovane už od r. 2018. Práve tieto podania boli jedným z dôvodov, pre ktorý sudkyňa ŠTS Pamela Záleská nezákonne a neprípustne vzala J. Haščáka do väzby. Doterajší postoj OČTK zároveň nasvedčoval tomu, že sa prevereniu pôvodu a legality nahrávok zámerne vyhýbajú.

Vítame preto, že Ústavný súd dal J. Haščákovi za pravdu. Namiesto absurdného posielania do väzby za domáhanie sa svojich práv Ústavný súd vystavil tým istým OČTK po dvoch rokoch vysvedčenie, podľa ktorého práve ony tieto Haščákove práva porušovali.

Ústavný súd tak popri ESĽP, Najvyššom súde, generálnom prokurátorovi a ministerstve spravodlivosti opätovne konštatoval závažné porušenia základných práv a slobôd J. Haščáka v súvislosti s kauzou Gorila zo strany orgánov štátu, a to najmä zo strany špecializovaného tímu Gorila aktuálne pod vedením vyšetrovateľky M. Babacsovej.

Opakované porušovanie základných práv a slobôd J. Haščáka v súvislosti s vyšetrovaním kauzy Gorila (vrátane ďalšieho nedôvodného obvinenia J. Haščáka) vyvoláva zásadné pochybnosti o spôsobilosti príslušných orgánov činných v trestnom konaní viesť v tejto veci nezávislé a nestranné vyšetrovanie.