Špeciálna prokuratúra porušila Haščákove práva v súvislosti s jeho listami počas väzby, rozhodol Ústavný súd Aktuality

Úrad špeciálnej prokuratúry SR porušil základné právo Jaroslava Haščáka na inú právnu ochranu. Vyplýva to z nálezu Ústavného súdu SR.

 


“Postup špeciálnej prokuratúry, ktorý predchádzal vydaniu napadnutého upovedomenia, je potrebné považovať za ústavne neakceptovateľný, porušujúci jeho právo na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd. Vydaniu napadnutého upovedomenia totiž predchádzalo nekonanie o žiadosti sťažovateľa o preskúmanie postupu policajta v relevantnom čase (nie jeho zavinením), keď jeho obvinenie bolo ešte aktuálne,” uviedol súd.

“Ústavný súd predmetným rozhodnutím upriamuje pozornosť na rešpektovanie základných zásad trestného konania, podľa ktorých možno do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie. Väzobné veci sú orgány činné v trestnom konaní a súdy povinné vybavovať prednostne a urýchlene. Väzba predstavuje výrazný zásah do základných práv jednotlivca, preto sú orgány verejnej moci povinné obzvlášť dôsledne pristupovať k jej výkonu a rešpektovať ústavou a medzinárodnými zmluvami garantované práva väzobne stíhaných osôb. Ústavný súd zdôrazňuje, že ochrana ústavnosti nemôže byť a nie je výlučnou úlohou ústavného súdu, ale je úlohou všetkých orgánov verejnej moci v rámci im zverených kompetencií,” píše sa ďalej v tlačovej správe, ktorú dňa 29.12.2022 zverejnil Ústavný súd.


 

Vítame predmetný nález Ústavného súdu SR ako ďalšie z rady rozhodnutí o porušení základných práv J. Haščáka zo strany OČTK. Okrem nezákonných prieťahov na strane ÚŠP pri vybavovaní žiadosti o preskúmanie nezákonnej kontroly korešpondencie po jeho prepustení z väzby z nálezu vyplýva, že vyšetrovateľka M. Babacsová nebola po prepustení klienta z väzby oprávnená kontrolovať jeho korešpondenciu a mala ju bez akejkoľvek kontroly prepustiť do poštovej prepravy. Nezákonný postup vyšetrovateľky M. Babacsovej v predmetnej veci umocňuje aj skutočnosť, že do dnešného dňa nebola korešpondencia klienta doručená všetkým jej adresátom.